REKENINGOVERZICHT 2021       STICHTING SIAYA

Adres van de stichting: Brouwersvaart 30 2013 RA Haarlem

Kvk nummer:     65990846

RSIN nummer: 856346871

Statutaire vestigingsplaats: Haarlem

Bestuursleden: Marina Kunst – voorzitter

                            Gerard Huybens – penningmeester

                            Col Fraser – secretaris

Facebook:   https://www.facebook.com/education.siaya/

Websites:

www.siayaproject.nl

www.siayaeducationproject.org

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het onderwijs in de breedste zin van het woord in county Siaya, Kenia, en speciaal het middelbaar onderwijs aan kansarme kinderen en adolescenten.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Inkomsten     

Donaties particulieren    3.085,56

Fondsen                           26.604,00    

Totaal                               29.689,56

Beschikbaar voor doelstelling:    

                                           26792,30

Gereserveerd voor subprojecten   

                                              5027,48

Algemene Uitgaven     

Bankkosten                            494,44

Contributies                           310,00

Onkosten vrijwilligers          731,57

Fondswerving                      1361,25

Totaal:                                   2897,26

Besteed aan subprojecten  

Sponsorkinderen                 5912,00

Naai-en las onderwijs         6748,06

Cancel Culture                      4000,00

Kidstar Academy                  2494,21

Aanschaf auto                       2381,55

Totaal                                   21764,82

Uitgaven totaal:   

24662,08

BALANS

Activa

Liquide middelen

Bankrekening  SIAYA EDUCATION PROJECT       31-12-2021           31-12-2020

                                                                                       738,72                       1863               

Totaal activa:                                                               738,72                       1863

Passiva

Reserves en fondsen                                                31-12-2021             31-12-2020

                                                                                            5027,48                6893

Totaal passiva:                                                                  5027,48                6893

Algemene Toelichting op de staat van baten en lasten en op de balans:

De Nederlandse Stichting Siaya legt zich toe op het management en de begeleiding van het onderwijsproject SIAYA EDUCATION PROJECT, dat als community based organisation gevestigd is in Ugunja, county Siaya, Kenia. De stichting bezit geen fysieke goederen of onroerend goed en draait geheel op de drie onbetaalde vrijwilligers Marina Kunst, Gerard Huybens en Col Fraser.

Stichting Siaya, inclusief het bestuur, draait volledig op vrijwilligers, die geen financiele vergoeding of vergoeding in natura ontvangen. Gerard werkt als boekenfondsbeheerder op een middelbare school, Marina is tandarts, en Col is een gepensioneerd werknemer van een multinational.

Datum goedkeuring jaarrekening door bestuur: 23-01-2022

 Beleidsplan 2022

Geachte lezer: Dit beleidsplan is opgesteld met terugwerkende kracht. Excuus daarvoor. Als drukbezette vrijwilligers met daarnaast een betaalde baan, zien wij wel eens iets over het hoofd. Ik hoop dat u dit stuk daarom niet met minder plezier leest.

Dit jaar staat in het teken van interne reorganisatie. Met hulp van onze ambassadeur Phoebe Oyugi PhD, zelf afkomstig uit county Siaya, zijn we bezig om de communicatie tussen het Nederlandse en het Keniase bestuur beter op elkaar af te stemmen.

Dat is onderdeel van ons ‘Mission en Vision’ plan, dat door alle bestuursleden is onderschreven en dat een optimale samenwerking binnen de organisatie beoogt.

In het kader daarvan wordt ook de externe communicatie geprofessionaliseerd. Er wordt de laatste hand gelegd aan onze internationale website www.siayaeducationproject.org  .Het is nog niet gelukt om deze website te perfectioneren en regelmatig van nieuws te voorzien.  Grootste struikelblok is het ontbreken van digitale kennis en de mankracht om de blog steeds te verversen. Hier gaan we een oplossing voor zoeken.

Vervolgens moet de inhoud van de website en van onze Facebookpagina op elkaar afgestemd worden, zodat de buitenwereld een duidelijk beeld krijgt van onze activiteiten.

We overwegen om een extra bestuurslid te benoemen, dat ervoor gaat zorgen dat de digitale informatie naar de buitenwereld over onze actuele activiteiten continu is.

Dit jaar hebben we voorzichtig een begin gemaakt met vakonderwijs ten behoeve van zowel sponsorkinderen als werklozen in de regio. Het betreft een kleinschalige naai-opleiding en een lasopleiding. We hebben deze opleidingen, waaraan nu 12 adolescenten deelnemen, voorlopig ondergebracht bij ambachtslieden in de omgeving. We willen deze opleidingen, ondanks de praktische problemen van huisvesting en betaling van de instructeurs, verder uitbouwen.

Natuurlijk blijven we onze succesvolle Kidstar Academy, met financiele en sociale mentortraining van middelbare scholieren uit ede wijde omgeving, naast examentraining, als belangrijkste doel, als vanouds iedere schoolvakantie organiseren.

Onze boerderij is in principe zelfvoorzienend. Het streven is om onze dertig plus kansarme sponsorkinderen, verspreid over middelbare scholen in de wijde omgeving van Ugunja, maar ook buiten dit dorp, volledig uit de opbrengst van de boerderij te gaan betalen.

Naast de verkoop van groente, melk ,vlees en eieren is daar inmiddels ook de verkoop van Tilapi (-vis) uit onze eigen kweekvijver aan toegevoegd. Ook hebben we sinds kort een biogas installatie waarmee de schoolkeuken nu kookt, in plaats van met gesprokkeld hout.

Op respectabele afstand begeleiden we het Cancel Culture vrouwenproject, waarvoor we een prijs wonnen van het Nederlandse fonds ‘Haella’. Er is inmiddels veel bereikt op het van voorlichting en regionale en landelijke publiciteit, maar de daadwerkelijke shaming and blaming van mannen met seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen is nog niet van de grond gekomen om reden van persoonlijk risico voor de actievoerders en onvoldoende vervangende huisvesting voor misbruikte vrouwen. Dat projectleider Finn Okewo een motorongeluk kreeg en dat haar zoon Marcus chronische ziekte bleek te hebben, heeft het project niet bepaald geholpen.

We hebben dit jaar (2022), schrijve 24 november, in totaal al 11.750 euro mogen ontvangen van diverse Nederlandse fondsen, zowel voor onze Kidstar Academy als voor het naai-en las-onderwijs, namelijk van Tiny en Anne van Doorne Fonds, Provinciaal Economaat, Zusters Dominicanessen, Kringloopwinkel Reeuwijk, ’t Trekpaert, Mundo Crastino Meliori, Van Helden Tucker en Arm Kinderhuys.  Voor het Cancel Culture-project hebben we nog wat geld over van vorig jaar. We denken erover om dit project ‘los te laten’ en hiervoor geen fondsen meer te werven, om onze focus uitsluitend op het onderwijs te richten.

Terugblik 2021

Onze doelstelling voor 2021 om een Youth Friendly Centre te bouwen, een jeugdcentrum waar jongeren zich buitenschools breed kunnen ontwikkelen en ontspannen, op een nieuw te verwerven stuk grond, is dit jaar op de achtergrond geraakt.

Dat was niet alleen te wijten aan de beperkende corona-maatregelen en ons initiatief om tijdens de lockdown afstands-onderwijs te geven, maar ook door sociale-en voedselhulp te geven aan de allerarmsten.

Ons Keniase bestuurslid Ronald kreeg corona, de echtgenoot van bestuurslid Ziporah een zwaar verkeersongeluk. En ook dit heeft een spaak in het wiel gestoken.

Bovendien vroeg het opzetten van de twee beroepsopleidingen alle aandacht. Dat betrof het werven van geschikte kandidaten onder onze sponsorkinderen en onder jeugdwerklozen; de aanschaf van naaimachines en lasgereedschap en het toezien op en begeleiden van het onderwijstraject.

Onze activiteiten hebben zich meer op de achtergrond afgespeeld en lenen zich daardoor minder voor een schitterende presentatie in een beleidsevaluatie. Wel is het ons gelukt om ruimschoots donaties en fondsgeld te verwerven, zodat daarmee de voortgang van onze Kidstar en onze vakopleidingen voor 2022 en deels 2023 gewaarborgd is.

Haarlem, november 2022

Gerard Huybens

Marina Kunst

Col Fraser

Advertisement