Siaya 17

VERSLAG VAN HET BESTUUR

In ons tweede jaar, 2016, heeft onze stichting Siaya veel aan fondswerving gedaan, dan wel laten doen via een bemiddelingsbureau.

De relatief royale opbrengst hiervan ten opzichte van vorig jaar hebben we in nauwe samenwerking met de Keniaanse Eagles Foundation besteed aan de consolidering en uitbouw van de Kidstar Academy in de plaats Ugunja, gericht op educatie-en opbouwwerk onder schoolgaande plattelandskinderen.

Uit eigen donaties hebben we het aantal sponsorkinderen kunnen uitbreiden naar 13.  Mede door monitoring en begeleiding door docenten ter plaatse zijn de prestaties van deze kinderen bovengemiddeld.

Voor het eerst hebben we zelf gecollecteerd met een collectebus in Haarlem en wijde omgeving, met, zoals verwacht, kleine opbrengsten. Wel hebben we ons daardoor als stichting regionaal kunnen profileren. Uit elk van de collectes kon het jaar-schoolgeld van tenminste 1 kind betaald worden.

In het laatste kwartaal hebben we de eerste stappen gezet richting een gedeeltelijke zelfvoorzienendheid van het Siaya Project, door de opstart van een kippenproject.

De samenstelling van ons stichtingsbestuur is ongewijzigd gebleven. Wel gaan we ter versterking op zoek naar een derde persoon.

BALANS 2016
Activa
Liquide middelen  €     2.780,36
Passiva
Resultaat lopend jaar 2016  €     2.074,94
FONDSWERVING
Giften en donaties  €     1.995,31
Toekenning projectaanvraag door Fondsen  €      9.250
Kosten eigen fondswerving (4,77% van Resultaat 2016)  €           61,17
Kosten externe fondswerving  €     1.020,94
Totaal beschikbaar voor doelstelling  €   10.163,20
BESTEDINGEN
Algemeen  €     9.577,08
Besteed aan doelstellingen  €     6.152,72
KOSTEN EIGEN ORGANISATIE
PR en promotie  €           52,39
Totaal kosten eigen organisatie  €           52,39
RESULTAAT  €   10.110,81

Siaya Education Project is member of ANBI and BIS

Advertisement